อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ Anin Aroonruengsawat, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.University of California, Berkeley, Agricultural and Resource Economics, U.S.A.
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐมิติ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย