รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

CV  
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ Niramon Sutummakid, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Macquarie University) Economics, Australia
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การเมือง
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย