อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์

CV  
อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์ Sicha Thubdimphun, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Lecturer Dr.
การศึกษา Ph.D.(University of Essex)Economics, U.K.
ความเชี่ยวชาญ
  • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
  • เศรษฐศาสตร์การเงิน

ผลงานวิจัย