รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

CV  
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล Patamawadee Pochanukul, Ph.D
ตำแหน่งทางวิชาการ Associate Professor Dr.
การศึกษา Ph.D.(Kyoto University), Japan
ความเชี่ยวชาญ
  • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
  • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

ผลงานวิจัย