ประวัตินักวิจัย

รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

Kriengkrai Techakanont, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

Chaleampong Kongcharoen, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

Read more...

รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี

Chanin Mephokee, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

Chayun Tantivasadakarn, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...

อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

Chalotorn Kansuntisukmongkol, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 •  คณิตเศรษฐศาสตร์
 •  เศรษฐมิติ
 •  เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 •  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more...

รศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง

Chawin Leenabanchong, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

Chaiyuth Punyasavatsut, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

Read more...

อ.ดร.เณศรา สุขพานิช

Nessara Sukpanich, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี

Damisa Mookmanee, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

Duangmanee Laovakul, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง

Read more...

อ.ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ

Thanet Makjamroen, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม

Thamavit Terdudomtham, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา

Tatre Jantarakolica

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐมิติ

Read more...

ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์

Nongnuch Soonthornchawakan, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...

ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร

Nitinant Wisaweisuan, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

Niramon Sutummakid, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more...

ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี

Pracha Koonnathamdee, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Read more...

รศ.ดร.ปราการ อาภาศิลป์

Prakarn Arphasil, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

Read more...

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

Patamawadee Pochanukul, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Read more...

อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์

Piyawong Punjataewakupt

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

Read more...

อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย

Phongthorn Wrasai, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง

Read more...

อ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล

Pornthep Benyaapikul, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์

Pisut Kulthanavit, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...

ผศ.ดร.พีระ เจริญพร

Peera Charoenporn, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

รศ.ภราดร ปรีดาศักดิ์

Paradorn Preedasak

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Read more...

รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา

Bhanupong Nidhiprabha, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ    

 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

อ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

Pawin Siriprapanukul, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

Read more...

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

Puree Sirasoontorn, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์

Monthien Satimanon, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

Rungnapa Opartpunyasarn

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...

อ.ลอยลม ประเสริฐศรี

Loylom Prasertsri

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค

Read more...

อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์

Wanwiphang Manachotphong, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

Supruet Thavornyutikarn, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเมือง
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ

Supachai Srisuchart, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more...

รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

Supawat Rungsuriyawiboon, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 • เศรษฐศาสตร์การเกษตร

Read more...

ผศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

Suphat Suphachalasai, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์

Sicha Thubdimphun, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน

Read more...

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

Sakon Varanyuwatana, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง

Read more...

รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล

Somchai Suksiriserekul, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

Read more...

ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย

Saipin Cintakulchai

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

Alongkorn Tanasritunyakul

ความเชี่ยวชาญ

 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

Read more...

อ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์

Anin Aroonruengsawat, Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐมิติ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Read more...

ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

Apichat Satitniramai

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

Archanun Kohpaiboon

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • คณิตเศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...

รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

Aksornsri Phanishsarn

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

Read more...

ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

Arayah Preechametta, Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

Read more...

รศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ (ตสาริกา)

Euamporn Phijaisanit (Tasarika), Ph.D

ความเชี่ยวชาญ

 • ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Read more...