โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) หลักสูตรสำหรับระดับปฏิบัติการ

ชื่องานวิจัย


โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน (Capacity Building) หลักสูตรสำหรับระดับปฏิบัติการ

เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
26 กันยายน 2554

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา *

บทคัดย่อ


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้จัดโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน หลักสูตรสำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กกพ. ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นองค์กรกำกับกิจการพลังงานที่ดี มีมาตรฐานและเหมาะสมกับประเทศไทย โดยมีระยะเวลาโครงการรวมทั้งสิ้น 105 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 15 มิถุนายน พ.ศ.2555 และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติการของ สำนักงาน กกพ. จำนวน 50 คน

 คณะที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจเบื้องต้นเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทักษะ ความรู้และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับกิจการพลังงาน (Skill for an Effective Regulator) โดยการศึกษาและสำรวจข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นที่ปรึกษายังได้ดำเนินการวิเคราะห์ 3 ระดับ โดยระดับที่ 1 คือ การวิเคราะห์ความจำเป็นระดับธุรกิจ (Mega Analysis) ระดับที่ 2 คือ การวิเคราะห์ความจำเป็นในระดับหน่วยงาน (Macro Analysis) และระดับที่ 3 คือ การวิเคราะห์ความจำเป็นในระดับบุคคล (Micro Analysis) เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงความสามารถที่ยังขาดและต้องการเสริม ขึ้นสำหรับการทำงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น

ผล การวิเคราะห์ พบว่า เพื่อให้การดำเนินภารกิจการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จะต้องมีความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ เนื่องจากภารกิจของสำนักงานฯ ครอบคลุมกิจกรรมในหลากมิติ ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ สามารถผสมผสานและประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านี้มาช่วยในการปฏิบัติภารกิจของ สำนักงานฯ ดังนั้น หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่จัดขึ้น จึงกำหนดให้มีการบรรยาย 17 หัวข้อ โดยการบรรยายครอบคลุมเนื้อหาในมิติด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม เทคโนโลยี นโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศตามข้อกำหนดของหลักสูตรโดยได้เข้า เยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการพลังงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลไกการดำเนินงานขององค์กรกิจการพลังงาน ที่เป็นต้นแบบของต่างประเทศและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ชมนวัตกรรมและ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบของต่างประเทศ

หลักสูตรการฝึก อบรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหน้าที่รับผิดชอบของส่วนงานอื่นๆในสำนัก งานมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายที่รับผิดชอบเนื้องานนั้นๆ ได้ โครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงาน หลักสูตรสำหรับระดับผู้ปฏิบัติการ 2555 อย่างถูกต้องอีกทั้งสามารถพัฒนาความคิดให้เป็นระบบ มีความเข้าใจในภาพรวมขององค์กรเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและยังสามารถ บูรณาการวิชาการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในภารกิจงาน ทำให้รู้ข้อควรระวังในประเด็นต่างๆ เพื่อทำให้บรรลุ ภารกิจและวัตถุประสงค์ อันนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนักงาน กกพ.

Abstract

Energy Regulatory Commission (ERC) office has offered the training program for building up capacity of the staff. This training program aims at enhance knowledge and understanding of the staff on the appropriated roles of regulator in the Thai energy sector. With the total of 50 staffs, the training program is conducted during January, 24 to June, 15, 2012 for the total of 105 lecture hours.

Consulting team, first, conducts an initial observe of the knowledge and skill for an effective regulator by surveying information within and outside the organization of ERC, and then comparing with other foreign organization with the same tasks. Additionally, the team also analyzes the need in 3 levels, including mega analysis, macro analysis, and micro analysis, in order to set up the course the serve the need of the office in term of effectively improving the current needed skill of the staffs.

The findings of the analyses indicate that in order for the ERC office to efficiently monitor and effectively regulate energy market, the officers of the office need to have multidisciplinary skills since the activities of the office involve with variety areas and different dimensions. Officers should have a good understand of many areas and know how to integrate all knowledge together in order to efficiently and successfully fulfill their assignments. Therefore, the curriculum of this training program consists of 17 topics covers several different dimensions, including energy industry, economic, environment, social, technology, public policy, and management dimensions. The training program also arranges the field study both domestic and foreign field trips in order to give the trainee opportunity to learn from the actual practical cases. The trainee went to visit power plants and energy business in Korea where they can learn experience of innovation and technology development.

This training program helps conveying the ERC trainees to have a more understanding of their roles and responsibilities both to their unit and other units. It also helps improving the trainees in several aspects, including, team working, systematic thinking, a better understanding of the roles of the ERC office, and how to integrate different knowledge for the work of ERC office. Additionally, this training program also helps enhancing capability and attitude of the trainees which can in turn increasing the efficiency and productivity of works of the ERC office.

 เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้