โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
29 กันยายน 2554

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
ดร.ภูมิสุข คณานุรักษ์
นายนรา แป้นประหยัด

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) การทำหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Organizations: LAOs) ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2553 และ 2554 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการต่อไปในอนาคต จากวิเคราะห์ผล พบว่า การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2553 และ 2554 มีแนวโน้มการปฏิบัติราชการดีขึ้น

อย่างไรก็ดี แบบประเมินที่ใช้สำหรับติดตามและประเมินผลควรมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้สามารถวิเคราะห์พัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะยาวซึ่งจะมี ประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (Department of Local Administration) ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การทำงานที่ดีมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การติดตามประเมินผลควรมีการเพิ่มตัวชี้วัด (Key Performance Index: KPI) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มเติมในอนาคตด้วย

This project’s purposes are to monitoring and evaluation the performance of Thai’s Local Administrative Organizations (LAOs), discharged on the regulation of bureaucratic, in 2011 and 2012. For achieving these purposes, the Principal Component Analysis (PCA) is employed as an instrumental. The conclusion shows that the performance was better in 2012 generally.

The study have two policy recommendations for developing LAOs performance. First, designing assessment form consistently, consequently, Department of Local Administration can analyze capacity of LAOs and use results from assessment to set support toolkits for LAOs in the long term. Second, additional people participation indicators should be included in the assessment form.

 เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้