โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

ชื่องานวิจัย


โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

เสนอต่อ


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *

บทคัดย่อ


-

 เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้