โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

เสนอต่อ


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายชื่อนักวิจัย


ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล *

บทคัดย่อ


โครงการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ควรจะเข้าร่วมในตลาด คาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทย กำหนดวิธีการคำนวณเส้นฐาน (Baseline) ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวิธีการตั้งค่าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Targets) ของภาคอุตสาหกรรมที่เหมาะสม และกำหนดวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยลดลง (Emission Reductions) ของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จากการดำเนินกิจกรรมในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจของประเทศไทยในอนาคต ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ ต่อไป

โดยการดำเนินการวิจัยในโครงการนี้ ประกอบด้วยการศึกษาทบทวนประสบการณ์การดำเนินการของต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเส้นฐาน (Baseline) การตั้งค่าเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Targets) และ การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยลดลง (Amount of Emission Reduction) การรวบรวมข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับหน่วยธุรกิจของไทยจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ แยกตามสาขาการผลิต การศึกษาทบทวนผลการประเมินศักยภาพและต้นทุนในการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขา การผลิต (Mitigation Potentials and Costs) ของต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อประกอบการพิจารณาเสนอแนะประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย การวิเคราะห์และกำหนดลำดับความสำคัญของประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะหลักการของการกำหนดเส้นฐาน (Baseline) การตั้งค่าเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Reduction Targets) และ การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยลดลง (Amount of Emission Reduction) สำหรับแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในเป้าหมาย นำเสนอผลการศึกษาในการประชุมกลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม และนำข้อเสนอแนะจากการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาความเหมาะสมในการจัด ตั้งตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจสำหรับประเทศไทยต่อไป

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้