โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา : กรณีโรงเรียนกวดวิชา

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา : กรณีโรงเรียนกวดวิชา

เสนอต่อ


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ชัยยุทธ์ ปัญญาสวัสดิ์สุทธิ์ *

บทคัดย่อ


โครงการวิจัยเรื่องการจัดเก็บภาษีเงินได้จากโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา

งาน วิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบถึงขนาดของธุรกิจการกวดวิชา เพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตราภาษีซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้ และหากมีการจัดเก็บภาษีจะส่งผลต่อนักเรียนและธุรกิจในลักษณะใด ผลการศึกษาชี้ว่า ธุรกิจการกวดวิชาในปี 2553 มีมูลค่าประมาณเกือบ 2 หมื่นล้าน มีการขยายตัวสู่ภูมิภาคมากขึ้น กำไรจากการดำเนินธุรกิจสำหรับกิจการประเภทเจ้าของคนเดียวอยู่ระหว่างร้อยละ 12-19 ส่วนกำไรสำหรับธุรกิจกวดวิชาที่มีขนาดใหญ่มีอัตรากำไรสูงถึงร้อยละ 40-50 หากคำนวณเฉลี่ยทุกประเภท อัตรากำไรที่ยังไม่ได้ถูกหักภาษีตกร้อยละ 21

การ เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงเรียนกวดวิชามีผลให้ราคาเพิ่มขึ้น มีผลให้ความต้องการเรียนหรือใช้จ่ายกวดวิชาในทุกระดับการศึกษา โดยนักเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะตอบสนองต่อราคามากกว่าช่วงชั้น อื่นๆ การจัดเก็บภาษีนิติบุคคลจากธุรกิจกวดวิชามีผลให้ค่าเรียนกวดวิชาสูงขึ้น ความสามารถในการผลักภาระไปให้นักเรียนโดยการขึ้นค่าเรียนจะมีลักษณะแตกต่าง กันไป ทั้งนี้ หากโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะการดำเนินการแบบธุรกิจ

หาก มีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโรงเรียนกวดวิชาในอัตราร้อยละ 10 โดยประเมินจากกำไรสุทธิ โดยสมมติให้กฎหมายบังคับให้โรงเรียนกวดวิชาจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลและรัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย รายรับจากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้มีมูลค่าโดยประมาณ 460 ล้านบาท ภายใต้ข้อสมมติฐานการประมาณกำไรของธุรกิจมีมูลค่าประมาณ 4,603 ล้านบาทต่อปี ในกรณีที่อัตราภาษีที่จัดเก็บเป็นร้อยละ30 เท่ากับธุรกิจอื่นๆ และไม่ได้รับการลดหย่อนเป็นกรณีพิเศษ รายรับจากภาษีที่รัฐควรจัดเก็บได้มีมูลค่าประมาณ 1,381 ล้านบาทต่อปี ประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลโรงเรียน ที่ต้องจดทะเบียน เป็นไปได้ว่าในอนาคตหากมีระบบการจัดการที่ดีขึ้น มีข้อมูลรายรับรายจ่าย และสามารถกำกับดูแลให้โรงเรียนต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง รายได้ภาษีจากธุรกิจโรงเรียนกวดวิชามีมากกว่าตัวเลขประมาณการนี้ รวมทั้งหากการจัดเก็บไปถึงโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทอื่นๆ ก็น่าจะมีรายได้เพิ่มอีกมาก

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้