โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader)

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader)

เสนอต่อ


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อนักวิจัย


อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ *

บทคัดย่อ


โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า (Pre-Intertrader)

โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย สู่การเป็นตัวแทนการค้าที่มีความแข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งโครงการฯ ยังเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ (Networking Trade Solution) ซึ่งการสร้างเครือข่ายนี้ ถือเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณะกรรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 32 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้

กระบวนการของโครงการฯ จะเริ่มจากการดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน พร้อมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในสายต่างๆ ในการสร้างหลักสูตรที่มีแนวการปฏิบัติและกิจกรรมที่เหมาะสม ชัดเจน สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการไทย และนำหลักสูตรที่ได้มาปฏิบัติจริงกับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะและ ความรู้ทางด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนการค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจอย่างชัดเจนและครบถ้วน ประกอบการกับการจัดกิจกรรมการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงวิชาการหรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งยังเน้นกระบวนการคิด ระดมสมองเพื่อการแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อปรับเปลี่ยน ทัศนคติในการประกอบธุรกิจให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการให้ความรู้แบบ Coaching เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้ช่วยกันคิด ร่วมมือ ดำเนินการ อันจะนำไปสู่การเป็นตัวแทนการค้าที่มีคุณภาพ และฝึกฝนให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดและเติบโตได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง

โครงการฯ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะวิจัยและคณะกรรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาตัดสินใจเลือกประเทศภูฏานให้เป็นประเทศที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายทางการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ระหว่างประเทศด้วย ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป นับว่าโครงการฯ ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมนี้อย่างยิ่ง

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้