โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม.

ชื่องานวิจัย


โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม.

เสนอต่อ


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
20 มิถุนายน 2554

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา *
อ.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร

บทคัดย่อ


โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม.

งาน วิจัยนี้ต้องการศึกษาสัดส่วนและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารและลาน จอดรถของ รฟม. รวมทั้งปัญหาและการปรับปรุงระบบงานบริหารและให้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม.โดยดำเนินการสุ่มด้วยวิธี Stratified Sampling  ที่เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่จะแบ่งประชากรออกเป็นชั้นภูมิ (Stratum) ตามพื้นที่และประเภทของการใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม. และลักษณะของการใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม. ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างสำรวจจากอาคารและลานจอดรถตามแนวสายทางการ บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

จากการศึกษาพบว่า สัดส่วนของผู้ใช้บริการอาคาร/ลานจอดรถของ รฟม. มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ร้อยละ 95.8 โดย ผู้ใช้บริการอาคาร/ลานจอดรถของ รฟม. มีความพึงพอใจในด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านความคุ้มค่าของอัตราค่าจอดรถ และด้านการให้บริการนำรถเข้าจอดและนำรถออก ตามลำดับ ขณะที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกใน อาคารและลานจอดรถน้อยที่สุด

หากพิจารณาตามพื้นที่ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจอาคาร / ลานจอดรถของ รฟม.บริเวณศูนย์วัฒนธรรมฯ บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรม (3 ชั้น) บริเวณลานศูนย์วัฒนธรรม (ซอย 6) และลานจอดรัชดาภิเษก มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อาคารลาดพร้าว และ บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ตามลำดับ

ผลจากการประมาณแบบ จำลอง Order Logit พบว่า ระดับทัศนคติที่ผู้ใช้บริการมีต่อบริการลาน/อาคารจอดรถเป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด ดังนั้น หาก รฟม.สามารถปรับทัศนคติของผู้ใช้บริการให้มีทัศนคติต่ออาคาร/ลานจอดรถให้ดี ขึ้นจะทำให้ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้น สำหรับปัญหาของผู้ใช้บริการอาคารและลานจอดรถของ รฟม. ที่ต้องการให้แก้ไข อย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาด้านความปลอดภัยอาคารและลานจอดรถ และ ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร/ลานจอดรถของ รฟม. ตามลำดับ

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้