โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่

ชื่องานวิจัย


โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสแบบดัชนีลูกโซ่

เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
27 มิถุนายน 2554

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์*
ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์**
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

บทคัดย่อ


โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดในการจัดทำข้อมูลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ แท้จริงแบบลูกโซ่ ที่เหมาะสมกับระบบข้อมูลและการประมวลผลของ สศช. ซึ่งครอบคลุมทั้งการปรับสมดุลระหว่างค่าของข้อมูลรายไตรมาสและรายปีและการ ปรับค่าด้วยดัชนีฤดูกาล 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสราคาประจำปี และราคาที่แท้จริงแบบลูกโซ่ บนระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

งาน วิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่ แท้จริงแบบลูกโซ่ของ International Monetary Fund (IMF, 2001) มาพัฒนาเพื่อหาแนวทางการประมวลผลที่เหมาะสมสำหรับการจัดทำข้อมูลสถิติสำหรับ ประเทศไทย โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ในสาขาการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา มาทดสอบการประมวลผลด้วยเทคนิค Annual overlaps และ One-quarter overlaps ผลการศึกษาพบว่าการคำนวณแบบลูกโซ่ที่ได้จากทั้งสองเทคนิคจะให้ค่าผลลัพธ์ที่ ใกล้เคียงกัน ผลการศึกษายังสามารถสรุปได้ว่าเทคนิค Annual Overlaps ให้ผลการคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสที่แท้จริงแบบลูกโซ่ที่ดี กว่า เนื่องจากไม่พบการเคลื่อนไหวในลักษณะผิดปกติของข้อมูลในช่วงรอยต่อระหว่างปี รวมทั้งเทคนิคดังกล่าวให้ผลรวมของมูลค่าสินค้ารายไตรมาสมีค่าใกล้เคียงกับ มูลค่าสินค้ารายปี นอกจากนั้นแล้ว งานวิจัยนี้ได้อาศัยแนวทางการประมวลผลที่ได้นำเสนอขึ้นนี้ไปใช้เพื่อพัฒนา โปรแกรมการประมวลผลแบบลูกโซ่ ของทั้งเทคนิค Annual Overlaps และ One-quarter overlaps บนระบบการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สำหรับใช้คำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาสทั้งทางด้านการผลิตและด้าน รายจ่าย โดยโปรแกรมการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นนี้ยังสามารถทำการปรับสมดุลระหว่างข้อมูล รายไตรมาสและรายปีและปรับค่าดัชนีฤดูกาลในระหว่างการประมวลผลได้ด้วย

Abstract

The two main objectives of this research project are as follow. First, to study the fundamental concepts of calculating QGDP (CVM) that are suitable for the method of QGDP compilation in case of Thailand. Second, to develop a computer program for calculating the QGDP (CVM) on the Microsoft SQL Server database.

This research project applies the concepts of the QGDP (CVM) calculation introduced by IMF to develop guidelines for calculating the QGDP (CVM) that are suitable for the method of QGDP compilation in case of Thailand. In this studythe data of the electricity, gas and water supply sector are collected and tested in the QGDP (CVM) compilation. Empirical results indicate that both annual and one-quarter overlaps techniques provide rather similar figures. This finding suggests that the annual overlaps technique has an edge over the one-quarter overlaps technique because it does not result in a step between each link, while it yields figures that aggregate exactly to the corresponding direct annual index. Following the guidelines for the QGDP (CVM) compilation proposed in this study, this research project has developed a computer program for compiling QGDP (CVM) on the Microsoft SQL Server database. The computer program allows compiling the QGDP (CVM) in both annual and one-quarter overlaps techniques and it can be applied to calculate QGDP for both production and expenditure approaches. The program also allows the process of benchmarking and seasonal adjustment during the QGDP (CVM) compilation.

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้