โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ

ชื่องานวิจัย


โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ

เสนอต่อ


สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
23 สิงหาคม 2554

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น *

บทคัดย่อ


โครงการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ

โครงการ ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเจรจาและเชื่อมโยงธุรกิจ เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในภาคใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในนครกวางโจวที่เป็นเมืองใน เขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดของจีนภาคใต้และเป็น เมืองสำคัญเมืองหนึ่งในด้านการค้ากับต่างประเทศของจีน และศึกษาข้อมูลตลาดจีนในระดับมณฑลสำหรับ SMEs ไทยเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจีนในอนาคต ตลอดจนสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบ การ SMEs ไทยในการวางนโยบายและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าไทยไปจีนใต้

การดำเนินกิจกรรมของโครงการคือ การสำรวจข้อมูลตลาดการค้าของจีนและการแสดงสินค้าของประเทศต่างๆ ในงาน China International SME Fair (CISMEF) 2011 ซึ่งเป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม รวมถึงการจับคู่ธุรกิจระหว่าง SMEs ของจีนและนานาชาติ ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติและนับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก โดยในการจัดงานครั้งที่ 8 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2554 ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลไทย (โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน CISMEF 2011)

การ สำรวจและเข้าร่วมงานCISMEF 2011 ได้พบว่างานแสดงและจำหน่ายสินค้า ถือโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย จะได้ขยายฐานลูกค้า รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับผู้ซื้อในประเทศจีน และนานาชาติต่อไป เนื่องจากมณฑลกวางตุ้งเป็นตลาดการค้าที่สำคัญที่สุดของไทยเนื่องจากเป็นมณฑล จีนที่ไทยมีการปริมาณการค้าขายด้วยมากที่สุด นครกวางโจว ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองสำคัญในเขตเศรษฐกิจปากแม่น้ำไข่มุก นับเป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีนตอนใต้ เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและปลีกและกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยเฉพาะสินค้าเครื่องแต่งกาย รองเท้า ของเด็กเล่นและกิฟต์ช็อป โดยมีการขนส่งไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมไปถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา

โครงการได้รวบรวมข้อมูลมาใช้ประกอบการ ศึกษาวิเคราะห์ตลาดจีนในระดับมณฑลสำหรับ SMEs ไทย และจัดทำรายงานการศึกษาโอกาสทางการค้าและการลงทุนในภาคใต้ของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเตรียมความพร้อมในการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยง ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจีนในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการวางนโยบายและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าไทยไปตลาดมณฑลจีนต่อไป

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้