ผลวิจัยปี 2552 / 2009

โครงการจัดจ้างกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อ เนื่อง ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างเครือข่าย SMEs Consortium สู่ตลาดอาเซียน"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/09/2009 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการ การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำรายงานประเมินดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย และการพัฒนาตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคมภาคประชาชน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
24/09/2009 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา*
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อ.ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ อก. และ สปอ. ปี 2553-2556

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/09/2009 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
อ.ดร.พีระ เจริญพร*
รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการการศึกษาเรื่องตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลว นโยบายภาครัฐบาลและแนวทางเลือกของประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/08/2009 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/08/2009 ศ.ดร. จตุรนต์ ถิระวัฒน์
รศ.ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช*
รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี
อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ. พิมพ์พสุ จวบความสุข
อ. รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  -

Read more...

โครงการศึกษาดัชนีชี้นำภาวะการส่งออกรายอุตสาหกรรม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
16/07/2009 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี*
นางสุรีย์ นามบุตร
นายพีรพงษ์ ตรีชะฎา
นางสาวเทพินทร์ สุขวงศ์
น.ส.รัชฎาพร รัตนชู
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์กรณีปัญหาผลกระทบการประกอบกิจการ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า C3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ขอปรับปรุงข้อกำหนดของสัญญา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/07/2009 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของพยาบาลไทยไปทำงานเป็นคนดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ข้อผูกพันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/07/2009 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล*
นายดนัย กิตติภรณ์
นางสาวสินีรัชต์ พวังคะพินธุ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษาโอกาสและอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนด้านอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศจีน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/04/2009 นายพิษณุ เหรียญมหาสาร
นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภากรณ์
อ.ดร.เณศรา สุขพานิช*
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
อ.ศักดิพล เจือศรีกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/03/2009 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี*
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดม
ผศ.ดร.จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์
ดร.พีระ เจริญพร
ดร.เณศรา สุขพานิช
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
นายพีรพงษ์ ตรีชะฎา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  -

Read more...

โครงการการบริหารงบประมาณจังหวัดและบทบาทกรมบัญชีกลาง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
19/03/2009 ดร.โชติชัย เจริญงาม
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
กรมบัญชีกลาง  -

Read more...

โครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
17/03/2009 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*
นายศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ
นายศรัณย์ ประวิตรางกูร
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  -

Read more...

โครงการศึกษารายละเอียดกระบวนการเข้าร่วมภาคีสมาชิกความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐในองค์การการค้าโลกของประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/03/2009 รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์*
รศ.ดร.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
ดร.ชาติชาย เชษฐสุมน
นายสุทธิ สุนทรารักษ์
นายสิทธิกร นิพภยะ
นายณพล สุกใส
กรมบัญชีกลาง  -

Read more...

โครงการพยากรณ์การค้าระหว่างประเทศของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/03/2009 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา* สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการการสร้างโอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
20/01/2009 ผศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์*
ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  -

Read more...

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
24/12/2008 นายวิบูลย์ ตั้งกิตติภากรณ์
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
ดร.วิทยา สุหฤทดำรง
ผศ.สมัย โกรทินธาคม
นายภวัต ตั้งตรงจิต
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/11/2008 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
อ.ดร.พีระ เจริญพร*
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
นายอลงกรณ์ วัฒนผลินธร
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...