ผลวิจัยปี 2551 / 2008

โครงการการศึกษามาตรฐานการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศต่างๆ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/09/2008 ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์*
ดร.วิทยา คามุนี
นายอำนาจ มุทิตา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/09/2009 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
ผศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการนำระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ระยะ 3

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
11/09/2008 รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี*
นายวิธพล เจาะจิตต์
นายวุฒิ ศรีขำ
นายพงศ์พิบูลย์ ศักดิ์อุดมขจร
นายณัฐสร บุญถนอม
น.ส.กันยารัตน์ จรรยาพูนทรัพย์
น.ส.รุ่งกานต์ ชัยมงคล
บริษัท ขนส่ง จำกัด  -

Read more...

โครงการ “การศึกษาการจัดสรรพันธกรณีระหว่างประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังพิธีสารเกียวโต

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/07/2008 ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมลคล *
ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ.2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/07/2008 รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการการประมาณการขนาดรายได้ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/05/2008 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการการติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/05/2008 รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ *
ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร
ผศ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์
อ.ดร. เณศรา สุขพานิช
อ.ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.ดร. พีระ เจริญพร
อ. ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
อ. วศิน ศิวสฤษดิ์
อ. สิทธิกร นิพภยะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำคู่มือมาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออกสินค้ายางและสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางไปยังประเทศจีน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/04/2008 ผศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น *
และคณะฯ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การเข้าสู่ตลาดจากการเปิดเสรีทาง การค้าสำหรับ SMEs (กรณีศึกษา : FTA อาเซียน – สหภาพยุโรป)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/02/2008 ผศ.ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร *
ผศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
อ.ดร. พงษ์ธร วราศัย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล สศช.

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/01/2008 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์*
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร
ดร.พีรธร บุณยรัตพันธ์
อ.แววตา เตชาทวีวรรณ
ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบูลย์
อ.มาลีรัตน์ โสดานิล
ยุทธนา บุญสนอง
รัชดา คุ้มทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้ค่าธรรมเนียมคาร์บอน (Carbon surcharge) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและจัดการมลพิษ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/01/2008 รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ *
รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ดร. ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล
สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยเชิงนโยบายพลังงาน สกว. บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  -

Read more...

โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/05/2008 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ *
และคณะฯ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์ผลกระทบการขึ้นภาษีสุราและพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคสุรา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
23/05/2008 รศ.ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร *
ผศ.ดร. สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล
และคณะฯ
กรมสรรพสามิต  -

Read more...