ผลวิจัยปี 2553 / 2010

โครงการการกระจายอำนาจทางการคลังและอำนาจการบริหารจัดการสาธารณะ: กรณีศึกษาประเทศไทยและเวียดนาม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/09/2010 ดร.ประชา คุณธรรมดี * สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษาผลกระทบของการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/09/2010 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา * ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการจัดทำท่าทีและแนวทางการดำเนินงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสิ่งแวดล้อม

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/08/2010 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ สำนักคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการการกำหนดมาตรการภายในประเทศโดยใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อรองรับมาตรการทางการค้าและมาตรการโลกร้อน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/06/2010 รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการ ASEAN SME Gateway to China

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
4/08/2010 ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ * สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...

โครงการ “พัฒนาเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์รองรับการค้าชายแดนและตลาด AEC”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
24/06/2010 ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น * สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  -

Read more...

โครงการการศึกษาประเด็นการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลางภายใต้การเพิ่ม ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการ ศึกษาวิจัยเพื่อการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/07/2010 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.พงษ์ธร วราศัย
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2550 - 2554 จัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ.2555 - 2559 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/06/2010 ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์
รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา*
นายสิทธิศักดิ์ ปัญญา
รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ
ดร.พีระ เจริญพร
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ดร.บุญชัย แสงเพชรงาม
การรถไฟแห่งประเทศไทย  -

Read more...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลการตรวจรับมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
21/05/2010 รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญุวัฒนา * กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  -

Read more...

Policies for Investment in China – GMS Cross-Border Economic Zones Development : Incentive Effects and Re-designreceived a research grant under the GMS Phnom PenhPlan for Development Management (PPP) Phase III from ADB

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
12/05/2010 Assistant Professor Dr. Aksornsri Phanishsarn Yunnan University  -

Read more...

โครงการศึกษาการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศจีนโดยผ่านประเทศเพื่อนบ้าน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/04/2010 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย*
ดร.หลักชัย กิตติพล
นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ดร.วิทยา สุหฤทธดำรง
นายภวัต ตั้งตรงจิต
นายศิรศักย เทพจิต
นายลอยลม ประเสริฐศรี
Mr.LI REN LIANG
นางสาววรรณา สุถิพรรณ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  -

Read more...

โครงการศึกษาการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮาภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
29/03/2010 นายเกริกไกร จีระแพทย์
ศ.ดร. พรายพล คุ้มทรัพย์*
ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น
รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม
รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา
รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
ผศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล
ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
อ.สิทธิกร นิพยะ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทย  -

Read more...

Macroeconomic policy strategies for growth and stability in Cambodia, Lao, Vietnam, and Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/03/2010 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา*
ดร.พงษ์ธร วราศัย
ดร.Phouphet Kyophilavong
Mr.Chea Ravin
Dr.Nguyen Ngoc Thanh
Dr.Nguyen Hong Son
Dr.Vu Quoc Huy
Mr.Siphat Lim
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

Collaborative Research Project: Macroeconomic policy strategies for growth and stability in Cambodia, Lao, Vietnam, and Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/03/2010 รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ปี 2549-2551)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/03/2010 ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี*
ผศ.ดร.จักรพงศ์ อุชุปาละนันท์
ดร.พีระ เจริญพร
ดร.เณศรา สุขพานิช
ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อาจารย์ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
นายพีรพงษ์ ตรีชฎา
นายสุรีย์ นามบุตร
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  -

Read more...

โครงการพัฒนาแบบจำลองการค้าระหว่างประเทศของไทยและจัดทำแบบจำลองเตือนภัยการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้า

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
18/02/2010 รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการศึกษาและจัดทำเครื่องมือประเมินตนเองขององค์กรการเงินฐานรากเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการการเงินและสวัสดิการชุมชน ระยะที่ 2

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/12/2009 รศ.ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ*
ผศ.ดร.สุกานดา ลูวิส
คุณภีม ภคเมธาวี
ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
อ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
อ.ปิ่นหทัย หนูนวล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...

โครงการจัดทำข้อมูลการเจาะตลาดเชิงลึก เพื่อขับเคลื่อนการค้าของ SMEs ไทยสู่ประเทศจีนภาคใต้และตะวันตก ภายใต้โครงการ ASEAN SMEs Partnership Roadmap

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/11/2009 ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น*
อ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อาจารย์ Li Renliang
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  -

Read more...