ผลวิจัยปี 2550 / 2007

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสากรรม ปี 2552-2555

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
28/12/2007 รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
อ.ดร.พีระ เจริญพร
รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวร
อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  -

Read more...

Research on Small and Medium Enterprises in Thailand

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
5/11/2007 อ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท์ *
ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร
ดร.ชุติมณฑน์ สินธุประมา
ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย์
Bangkok Research Center, JETRO  -

Read more...

โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2007 รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ดร. กฤษดา สุชีวะ
ดร. สุชญา นิติวัฒนานนท์
รศ.ดร. ชัยยุทธ ปัญญาสวัสดิสุทธิ
ผศ.ดร. ศุภชาติ สุขารมณ์
ดร. พีระ เจริญพร
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  -

Read more...

โครงการศึกษาวิเคราะห์จุดเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างไทย-จีนตอนใต้ บนเส้นทางและบริเวณ 2 ฝั่ง คุนมั่นกงลู่ (Kunming-Bangkok Highway) ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
7/08/2007 ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น * สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์  -

Read more...

โครงการวิเคราะห์นโยบายและแผนภาครัฐและเอกชน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
6/08/2007 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย * สำนักงานส่งเสริมขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม  -

Read more...

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs รายสาขา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
9/07/2007 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย *
ดร. พีระ เจริญพร
ดร. ศุพฤฒิ ถาวรยุติการ
อ. วศิน ศิวสฤษดิ์
สำนักงานส่งเสริมขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม  -

Read more...

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ กับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามผลการกระจายอำนาจ ปีงบประมาณ 2550

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/06/2007 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา * สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  -

Read more...

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริม SMEs รายสาขา

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/06/2007 รศ.ดร. สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย * สำนักงานส่งเสริมขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม  -

Read more...

โครงการการวิจัยนโยบายสาธารณะ : ประเมินผลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/06/2007 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ *
และคณะฯ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนสำนักงานการส่งเสริมสุขภาพ  -

Read more...

โครงการนโยบายและมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยของญี่ปุ่นกับผลกระทบและความพร้อมของไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
1/02/2007 รศ.ดร. ปัทมาวดี ซูซูกิ *
รศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  -

Read more...