โครงการวิจัยจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในประเทศที่มีต่อโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อิลีท

Category: ผลวิจัยปี 2549 / 2006

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในประเทศที่มีต่อโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อิลีท

เสนอต่อ


มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


ศ.ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ *

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้