โครงการวิจัยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

เสนอต่อ


บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา *
ดร. กอบกูล จันทรโคลิกา

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้