โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่องานวิจัย


โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ *
รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์
อ.ดร. ธเนศ เมฆจำเริญ
อ. ประชา คุณธรรมดี

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้