โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี

Category: ผลวิจัยปี 2549 / 2006

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี

เสนอต่อ


สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีเสรีกุล *

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้