โครงการวิจัยนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

Category: ผลวิจัยปี 2549 / 2006

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

เสนอต่อ


สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล *

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้