โครงการวิจัยเพื่อทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ชื่องานวิจัย


โครงการวิจัยเพื่อทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เสนอต่อ


สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายชื่อนักวิจัย


ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์การญจน์
ดร. สมชัย จิตสุชน
ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง
ดร. เอื้อมพร ตสาริกา

บทคัดย่อ


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้