ผลวิจัยปี 2549 / 2006

การคลังเพื่อสังคมและสุขภาวะมาตรการการเงินการคลังเพิ่มพลังประชาชน

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/11/2006 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ * มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  -

Read more...

an analysis of Decentralized budget for social Services at the tambon admistrative organization (TOA) level

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/10/2006 Dr.sakon Varunyuwatthana
Dr.Phongthorn Wrasai
Dr.Duangmanee Laovakul
UNICEF  -

Read more...

โครงการวิจัยเพื่อทำดัชนีชี้วัดและประเมินภาวะเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศตามแนวนโยบายพื้นฐานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2006 ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์การญจน์
ดร. สมชัย จิตสุชน
ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง
ดร. เอื้อมพร ตสาริกา
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

An Analysis of Decentralized Budget for Social Services at the Tambon Admistrative Organization Level

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
19/09/2006 รศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา *
ผศ.ดร. ดวงมณี เลาหกุล
ดร. พงษ์ธร วราศัย
UNICEF  -

Read more...

โครงการวิจัยนโยบายและมาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมในการกระจายรายได้

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
31/08/2006 ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล * สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการจัดทำเขตการค้าเสรี

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
25/07/2006 รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีเสรีกุล * สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  -

Read more...

โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/09/2006 ผศ.ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ *
รศ.ดร. สมนึก ทับพันธุ์
อ.ดร. ธเนศ เมฆจำเริญ
อ. ประชา คุณธรรมดี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการวิจัยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์อีลิท

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
30/06/2006 ผศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา *
ดร. กอบกูล จันทรโคลิกา
บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  -

Read more...

โครงการวิจัยจ้างสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในประเทศที่มีต่อโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อิลีท

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
10/11/2006 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ * มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ กับสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามผลการกระจายอำนาจ ปีงบประมาณ 2549

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
8/06/2006 ศ.ดร. ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ * มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  -

Read more...