โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพของผู้สองอายุให้มีงานทำ

Category: ผลวิจัยปี 2563/2020

ชื่องานวิจัย

โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพของผู้สองอายุให้มีงานทำ


เสนอต่อ


มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ*

ผศ.ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงษ์กูล

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้