โครงการประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย

Category: ผลวิจัยปี 2563/2020

ชื่องานวิจัย

โครงการประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย


เสนอต่อ


มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้