โครงการ “การสังเคราะห์และการวิจัยเชิงระบบ เรื่องเศรษฐกิจฐานราก”

Category: ผลวิจัยปี 2563/2020

ชื่องานวิจัย

โครงการ “การสังเคราะห์และการวิจัยเชิงระบบ เรื่องเศรษฐกิจฐานราก”


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ชล บุนนาค*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้