โครงการ"การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19"

Category: ผลวิจัยปี 2563/2020

ชื่องานวิจัย

โครงการ"การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19"


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงเจริญ
อ.ภาณุพงษ์ ศรีอุดมขจร
น.ส.ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย
นายภวินทร์ เตวียนันท์

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้