โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

ชื่องานวิจัย

โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย


เสนอต่อ


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล*
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี**
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์**
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
อ.ถิรภาพ ฟักทอง
และคณะฯ

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้