โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

Category: ผลวิจัยปี 2563/2020

ชื่องานวิจัย

โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ชล บุนนาค*
ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้