ผลวิจัยปี 2563/2020

โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพของผู้สองอายุให้มีงานทำ

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2020

ผศ.ดร.ศุภชัย  ศรีสุชาติ*
ผศ.ดร.แก้วขวัญ  ตั้งติพงษ์กูล

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)  -

Read more...

โครงการประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อการค้าและการลงทุนในไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2020

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ   -

Read more...

โครงการ “การสังเคราะห์และการวิจัยเชิงระบบ เรื่องเศรษฐกิจฐานราก”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/06/2020

ผศ.ชล บุนนาค*

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ"การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-19"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
26/05/2020

รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*
รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์
อ.เพ็ชรธรินทร์ วงเจริญ
อ.ภาณุพงษ์ ศรีอุดมขจร
น.ส.ศรสวรรค์ ใส่ละม้าย
นายภวินทร์ เตวียนันท์

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
27/04/2020

ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล*
รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี**
ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์**
ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์
อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
อ.ถิรภาพ ฟักทอง
และคณะฯ

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  -

Read more...

โครงการ Foresight การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุน การทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/03/2020

ผศ.ชล บุนนาค*
ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...