โครงการ"การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ”

ชื่องานวิจัย

โครงการ"การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ”


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้