โครงการ “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย (ระยะที่สาม)” [Water Resource Management Criteria concerning Economic and Social Development of Thailand (Phase 3)]

ชื่องานวิจัย

โครงการ “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย (ระยะที่สาม)” [Water Resource Management Criteria concerning Economic and Social Development of Thailand (Phase 3)]


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ชล บุนนาค

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้