โครงการ “การทวนสอบและวิพากษ์วิธีการวิจัยและผลการศึกษาตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย (Verification and Critical Review on the Study of Thailand’s Material Footprint)”

Category: ผลวิจัยปี 2562/2019

ชื่องานวิจัย

โครงการ “การทวนสอบและวิพากษ์วิธีการวิจัยและผลการศึกษาตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย (Verification and Critical Review on the Study of Thailand’s Material Footprint)”


เสนอต่อ


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้