โครงการ"การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเลื่อมล้ำกับการสร้างระบบประชาธิปไตยช่วง 2475 - 2500"

ชื่องานวิจัย

โครงการ"การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเลื่อมล้ำกับการสร้างระบบประชาธิปไตยช่วง 2475 - 2500"


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้