โครงการ "การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย"

Category: ผลวิจัยปี 2562/2019

ชื่องานวิจัย

โครงการ "การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย"


เสนอต่อ


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


รายชื่อนักวิจัย


ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้