โครงการ “การประเมินส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลภาษีเงินได้”

ชื่องานวิจัย

โครงการ “การประเมินส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลภาษีเงินได้”


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


รายชื่อนักวิจัย


อ.กุศล เลี้ยวสกุล

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้