โครงการ “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ”

ชื่องานวิจัย

โครงการ “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ”


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


รายชื่อนักวิจัย


ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้