โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs

Category: ผลวิจัยปี 2562/2019

ชื่องานวิจัย

โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs


เสนอต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้