โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs

ชื่องานวิจัย

โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs


เสนอต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้