ผลวิจัยปี 2562/2019

โครงการ"การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย: เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/08/2019

อ.วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย (ระยะที่สาม)” [Water Resource Management Criteria concerning Economic and Social Development of Thailand (Phase 3)]

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
15/08/2019

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
อ.ชล บุนนาค

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ"นโยบายสวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนกับการลดความเหลื่อมล้ำ: บทวิเคราะห์ประสบการณ์จากต่างประเทศสำหรับสร้างข้อเสนอให้กับประเทศไทย"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2019

ผศ.ดร.ธร ปีติดล

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ “การทวนสอบและวิพากษ์วิธีการวิจัยและผลการศึกษาตัวชี้วัดฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย (Verification and Critical Review on the Study of Thailand’s Material Footprint)”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/08/2019

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการ"การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเลื่อมล้ำกับการสร้างระบบประชาธิปไตยช่วง 2475 - 2500"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
01/07/2019

รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ"การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
04/06/2019

ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ "การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทย"

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/05/2019

ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล
ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  -

Read more...

โครงการ “การประเมินส่วนแบ่งรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้สูงในประเทศไทยโดยใช้ฐานข้อมูลภาษีเงินได้”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/04/2019

อ.กุศล เลี้ยวสกุล

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการ “ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุในประเทศไทย: นัยต่อประสิทธิผลของนโยบายผู้สูงอายุ”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
22/04/2019

ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
09/04/2019

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  -

Read more...

โครงการ “การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
13/03/2019

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...

โครงการ “การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ”

ว.ด.ป. ทีมวิจัย เสนอต่อ เอกสารวิจัย
14/03/2019

ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  -

Read more...