โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

ชื่องานวิจัย

โครงการการเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Medical Tourism เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

 


เสนอต่อ


มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้