โครงการความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย

Category: ผลวิจัยปี 2561/2018

ชื่องานวิจัย

โครงการความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยในภูมิภาคเอเชีย

 


เสนอต่อ


มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้