โครงการ"พัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่ 3)" Polocy Research Center on Green Economy (3rd Year)

Category: ผลวิจัยปี 2561/2018

ชื่องานวิจัย

โครงการ"พัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่ 3)" Polocy Research Center on Green Economy (3rd Year)

 


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้