โครงการ"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเซียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก" Where have all old cars gone? Roles of the informal sector in treating the end-of-life vehicles in Thailand

Category: ผลวิจัยปี 2561/2018

ชื่องานวิจัย

โครงการ"รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเซียงกงและธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก" Where have all old cars gone? Roles of the informal sector in treating the end-of-life vehicles in Thailand

 


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์*

 


-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้