โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Government policy Supporting Startups as a Driving Force of Thai Economy

ชื่องานวิจัย

โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ของภาครัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Government policy Supporting Startups as a Driving Force of Thai Economy

 


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


ดร.เณศรา สุขพานิช*
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้