โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 (SDGs)

ชื่องานวิจัย

โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 (SDGs)

 


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


อ.ชล บุนนาค *
นายอรรถเศรษฐ์ จริยธรรมานุกูล
ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้