"โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม" Center for Research on Inequality and Social Policy

ชื่องานวิจัย

"โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม" Center for Research on Inequality and Social Policy

 


เสนอต่อ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)


รายชื่อนักวิจัย


ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา*
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้