โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16 ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบ

Category: ผลวิจัยปี 2561/2018

ชื่องานวิจัย


โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16 ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบ


เสนอต่อ


สำนักกิจการยุติธรรม


รายชื่อนักวิจัย


ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว*
นายทนงศักดิ์ ศิริยงค์
นางพรพิมล สิงหเสม
นายธีรชัย ลิมวิภูวัฒน์
-

เอกสารประกอบการวิจัย


ไม่มีเอกสารในงานวิจัยนี้